معرفی

مشخصات فردی

کاوه خلیلی دامغانی

نام - نام خانوادگی : کاوه   خلیلی دامغانی

پست الکترونیکی : k_khalili@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع- تولید صنعتی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع- صنایع
رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مدیریت صنعتی- تولید و عملیات
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع- تحقیق در عملیات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-12-01

کاوه خلیلی دامغانی
کاوه خلیلی دامغانی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    استادیار
^